Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma Hangi Hallerde Olmaz?

Daha önceki yazılarımızda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemiş, kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. Bu yazımızda açılan boşanma talepli davanın neden reddedilebileceğini, reddedilme sebeplerinin neler olabileceğini dile getirmeye çalışacağız.

Bu kısımda önemle belirtmemiz gerekir ki, boşanma davalarının reddedilme sebepleri ve reddedilme ihtimalleri oldukça fazladır. Tüm bu sebepleri ve ihtimalleri tek bir yazıda incelememiz mümkün değildir. Bu sebeple bu yazımızda uygulamada en sık karşılaşılan örnekleri inceleyeceğiz.

Yazımızı incelemenizin faydalı olacağını düşünmekle birlikte, hayatta alınan en önemli kararlardan biri olan boşanma kararını aldıktan sonra, davanızı riske atmamızı, anlaşmalı veya çekişmeli farketmeksizin, davanızı güvenebileceğiz bir Bursa En İyi Boşanma Avukatı ile birlikte yürütmenizi önemle tavsiye etmekteyiz.

Açılan Boşanma Davalarının Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Açılan boşanma davalarının reddedilme sebeplerini 2 ana başlık halinde incelememiz mümkündür. Bu 2 ana başlık kısaca şu şekildedir;

 • Davanın usulden reddedilmesine sebebiyet veren durumlar
 • Davanın esastan reddedilmesine sebebiyet veren durumlar

Boşanma Davasının Usulden Reddedilmesine Sebebiyet Veren Durumlar Nelerdir?

Davanın usulden reddi dediğimizde, davanın yargılama şekli ile ilgili konularda yapılan hatalar sebebiyle davanın reddine karar verilmesi halini kast etmekteyiz. Bu hatalar genel olarak davanın başında, davanın açılışı sırasında yapılan hatalardır.

Bir kişi boşanma davası açmadan önce TMK’ yı baştan sonra ezberlese dahi bu konularda hata yapabilecektir. Zira usule ilişkin konuları, istisnalar hariç kalmak şartıyla, TMK değil HMK düzenlemektedir.

Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.

HMK Madde 115/2

Bu hatalar geriye dönülmez sonuçlar doğurup, boşanma davasının geleceğini riske atabileceği gibi, boşanma davasının usulden reddine karar verilmesine de sebebiyet verebilecektir.

Boşanma davalarında usulden red kararı verilebilecek hallere şu şekilde örnek verebiliriz;

 • Dava açılırken ödenmesi gereken harçların ödenmediğinin tespiti,
 • Boşanma davasının yetkisiz mahkemede açılması,
 • Avukatın dosyaya vekaletnamesini sunmaması
 • Dosyaya yatırılması gereken gider avansının yatırılmaması
 • Daha önce açılmış ve halen daha sonuçlanmamış bir boşanma davasının daha olması.

Boşanma davalarında usulden red kararı verilebilecek haller bununla sınırlı olmayıp, bu haller sadece örneklendirme amacıyla verilmiştir.

Boşanma Davasının Esastan Reddedilmesine Sebebiyet Veren Durumlar Nelerdir?

Davanın esastan reddi dediğimizde, yapılan yargılama sonrasında haksız çıkılması hali kast edilmektedir. Usulden red ile esastan red hali arasındaki fark özetle şu şekildedir;

Usulden red kararı, haklı ile haksız olan taraf araştırılmadan, davayı açan tarafın, davayı açması sırasında yaptığı hatalar sebebiyle, bir başka tabirle usule uygun hareket etmemesi sebebiyle aldığı red kararıdır. Davayı açan taraf aslında haklı bile olsa usule ilişkin yaptığı bir hata sebebiyle usulden red kararı alabilecektir.

Esastan red kararı ise, Mahkeme tarafından haklı ile haksız olan taraf konusunda araştırılma yapılmış, deliller incelenmiş, tanıklar dinlenmiş; buna rağmen Mahkeme, yaptığı araştırma konusunda, davayı açan tarafı değil de davalı tarafı haklı bulmuşsa; Mahkemenin vereceği karar esastan red kararıdır. Usulden red kararı, haklı veya haksız fark etmeksizin usule ilişkin hata yapan tarafa verilebilirken, esastan red kararı, sadece haksız çıkan tarafa verilebilir.

Unultulmamalıdır ki davanın kazanılması için gerçekte haklı olmak yeterli değildir. Haklı olunduğunun Mahkeme huzurunda da ispat edilmesi gerekmektedir. Yani bir başka anlatımla, bir kişi haklı olmasına rağmen boşanma davasında esastan red kararı aldı ise, muhtemelen delillere ilişkin bir hata yapmıştır.

Bu hatalar geriye dönülmez sonuçlar doğurup, boşanma davasının geleceğini riske atabileceği gibi, boşanma davasının esastan reddine karar verilmesine de sebebiyet verebilecektir

Boşanma davalarında esastan red kararı verilebilecek hallere şu şekilde örnek verebiliriz;

 • Davayı açan tarafın davasından feragat etmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin anlaşmaktan vazgeçmesi
 • İddiaları kanıtlamaya yeter yeterli delil sunulmaması
 • Hukuka aykırı sunulan deliller sebebiyle bu delillerin incelenmemesi
 • Sunulan delillerin süresi içinde sunulmaması

Boşanma davalarında esastan red kararı verilebilecek haller bununla sınırlı olmayıp, bu haller sadece örneklendirme amacıyla verilmiştir.

Hakim boşanma davasını neden reddeder?

Hakim, yukarıda belirttiğimiz eksiklikleri olan bir davanın kabulüne karar veremez. Dava şartları veya usuli kuralları tam olarak yerine getirilmemişse, dava reddedebilir. Ayrıca hakim, tarafların iddiaları ve talepleri delil desteği olmadan kabul edemez ve boşanma kararı vermez.

Hakim, tarafların haklarını ve adaleti koruyacak şekilde hareket etmelidir ve boşanma kararını sadece tarafların delilleri ile ispat etmesi ve yasal şartların yerine getirilmiş olması halinde verir.

Hakimin Boşanma Davasını Reddetmesi Halinde Ne Olur?

Hakimin boşanma davasını reddetmesi halinde;

 • Boşanma işlemi gerçekleşmez ve eşler evli olarak kalırlar.
 • Dava usulden reddedilmişse, usule ilişkin eksiklik tamamlanıp, yeni bir dava açılabilir.
 • Dava esastan reddedilmişse, aynı boşanma nedenine dayanarak 3 yıl dava açılamaz. Ancak, farklı bir boşanma nedeni varsa, bekleme zorunluluğu olmaz.
 • Davacının, boşanma davasından vazgeçmesi veya feragat etmesi takdirde, davacı yeni bir dava açılabilir. Ancak, feragat edilen dava dosyasındaki nedenlere dayanarak dava açılamaz. Açılması halinde yeni açılan dava da reddedilir.

Söz konusu bu yazımızda boşanma davasında verilebilecek red kararlarına ilişkin açıklamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Tekrar hatırlatmakta fayda görmekteyiz; davanızı riske atmamızı, anlaşmalı veya çekişmeli farketmeksizin, davanızı güvenebileceğiz bir Bursa En İyi Boşanma Avukatı ile birlikte yürütmenizi önemle tavsiye etmekteyiz.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın