Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

2024 Yılında Nafaka ve Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarındaki önemli konulardan birisi de mal paylaşımının nasıl olacağıdır. Maya Hukuk olarak bu yazıda boşanma sonucunda eşler arasında mal paylaşımının güncel olarak nasıl olacağını, kanunlarıyla birlikte detaylı olarak açıkladık. Yenilenen medeni kanuna göre, edinilmiş mallara katılma rejimini ve mal rejimi sözleşmesini aktarıyoruz.

2024 Yılında Medeni Kanuna Göre Mallar Nasıl Paylaşılır

Medeni kanun, 2002 yılının başından itibaren, yani 01.01.2002 tarihinden itibaren yenilenmiştir. Bugün hala geçerli olan medeni kanuna göre eşler arası mal paylaşımında eşitlik esas tutulmaktadır. Ancak, konuyla ilgili tarafların hakkını korumaya yönelik istisna durumlar vardır.

Türk medeni kanununun 202 – 281 maddeleri boyunca eşler arası mal paylaşımına ait kanunlar yer almaktadır. Buradaki kanunlar eşlerin 2002 yılı itibariyle edindiği mallara yöneliktir. Yani, 2002 öncesinde alınan mallar, kimin üzerineyse o mallar üzerinde hak sahibidir. 2002’den sonra alınan mallar ise aşağıda açıklayacağımız üzere güncel medeni kanuna tabidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler, evlilik süresince edinilen malları yarı yarıya bölüşürler. Bu bağlamda, eşlerin evlilik öncesinde edindiği mallar hiçbir şekilde konuya dahil olamaz. Tarafların haklarını korumaya yönelik olarak bazı istisnalar hariç mallar yarı yarıya paylaşılır. İstisna durumlar aşağıdaki gibi:

 • Miras sonucu sahip olunan mallar,
 • Miras gibi, karşılıksız olarak sahip olunan mallar,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Tarafların evlilik öncesi edindiği mallar ve yukarıdaki istisna durumlara dahil olan malları paylaşılmaz. Bu mallar dışında geriye kalan, evlilik süresince edinilmiş mallar eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken eşler arasında paylaştırılacak mallar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma karşılığı elde edilen mallar,
 • Kişisel malların geliri:
  • Eşlerden birisi evlilik öncesinde bir gayrimenkule sahip olabilir. Bu gayrimenkul boşanma sürecinde paylaştırılmaz, ancak evlilik süresince gayrimenkulden elde edilen kira değeri eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • SGK veya diğer sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler,
 • İş kazası veya benzer durumlar nedeniyle alınan maddi tazminatlar,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi eşler arasında mal paylaşımına yönelik bir sözleşmedir. Bu sözleşme evlilik öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Eğer eşlerden birisi iflas etmiş veya ciddi borç altındaysa, boşanmada mal paylaşımı ile ilgili geçerli rejim, mal ayrılığı rejimine çevrilir. Bu sayede, borcu olmayan eş bu borçtan korunmuş olur.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımına Dair İstisna Durumlar

Eşlerin kendi kullanımlarına özel olan eşyaları mal paylaşımından ayrı tutulur. Bunun gibi başka birçok istisna durum mevcuttur. Eğer boşanmada mal paylaşımıyla ilgili istisna bir durum olduğunu düşünüyorsanız hak kaybına uğramamak adına bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında mal paylaşımı için katkı payı davaları açılmaktadır. Bu davalarda hangi malların paylaşıldığı hangi malların ise paylaşıma tabi tutulmadığı hususu önem arz etmektedir. Boşanma davasında hangi malların paylaşılmayacağı şu şekilde sıralanabilir; 

 1. Kişisel mallar boşanma davası ile paylaşılmaz. 
 2. Eğer mal varlığı; evlilik birliği kurulmadan önce alındı ise bu mal kişisel mal sayılacağından boşanma davası ve katkı payı davası ile bu mal paylaşılmaz. 
 3. Yine miras yoluyla intikal eden mal varlıkları kişisel mal sayılmakta olup paylaşıma konu olmazlar. 
 4. Alınan bağış gibi karşılıksız kazanmalar boşanma davası ile paylaşılmazlar. 
 5. Manevi tazminat alacakları 
 6. Kişisel kullanıma özgülenen mal varlıkları da kişisel mal sayılmakta olup paylaşıma konu olmazlar. 
 7. Düğünde takılan takılar ziynet eşyaları kadının sayılmakta olup boşanma davası ile paylaşılmaz. 
 8. 1 Ocak 2002 tarihinden önce hukukumuzda eski medeni kanun yürürlükte olduğundan mal ayrılığı rejimi hükümleri uygulanmakta olup bu tarihten önce edinilen mal varlıkları için de kural olarak paylaşım söz konusu değildir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce edinilen mal varlıkları evlilik birliği içerisinde edinilmiş olsa da kural olarak paylaşılmazlar. 

Boşanma sırasında tarafların üzerinde bulunan ev araba gibi mal varlıkları ile ev eşyaları bakımından da yukarıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Evin veya arabanın hangi tarihte alındığı, evlilik birliği içerisinde mi yoksa öncesinde mi alındığı, hangi para ile alındığı bu mal varlığının paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda yol gösterici olacaktır. 

Bankada bulunan paralar bakımından paranın kaynağına ve hangi tarihlerde hangi yolla elde edildiğine bakılarak değerlendirme yapılır. Bankada bulunan para evlenmeden önce elde edildi ise veya evlilik içinde edinilmekle birlikte kişisel mal sayılıyorsa paylaşıma konu olmaz. 

Bir diğer husus ise aile konutunun kimin üzerinde kalacağı ve aile konutunun paylaşılıp paylaşılamayacağı hususudur. Eğer ev üzerinde aile konutu şerhi varsa diğer eşin rızası olmadan bu ev üzerinde tasarruf etmek mümkün değildir. Ancak boşanma davasının kesinleşmesi ile aile konutu bakımından da yukarıda belirtilen kıstaslara göre paylaşım gündeme gelecektir. 

Taraflar boşanmaya karar vermekle birlikte mal varlıklarını ellerinden çıkarma yoluna gidebilmektedir. Bu sebeple de katkı payı davalarının hızlı bir şekilde açılıp mal varlığı üzerine tedbir konulması hayati önem arz etmektedir. İleride mağduriyetlerin oluşmasına engel olacaktır.

Boşanmada Evin Paylaşımı

Evlendikten sonra alınan ev genellikle “ortak mal” veya “edindikleri” olarak kabul edilir, ancak bu durum yerel hukuk sistemine ve evin nasıl edinildiğine bağlı olarak değişebilir. Ortak malın boşanma sırasında nasıl paylaşılacağı konusunda genel ilkeler şunlardır:

 • Ortak Malın Tanımı: Birçok hukuk sistemine göre, evlilik sırasında edinilen mal varlıkları (ev, araba, banka hesapları vb.) genellikle evlilik birliği içinde ortaklaşa edinilmiş olarak kabul edilir. Bu, evliliğin her iki tarafının da bu mallara hakkı olduğu anlamına gelir.
 • Paylaşımın Esasları: Boşanma sırasında ortak malın paylaşımı, genellikle her iki tarafın da eşit haklara sahip olduğu varsayımıyla yapılır. Ancak, bu paylaşım her zaman tam olarak eşit olmayabilir. Mahkemeler, malın nasıl edinildiği, her iki tarafın mali katkıları, çocukların varlığı ve ihtiyaçları, tarafların ekonomik durumları gibi faktörleri dikkate alarak bir karar verebilir.
 • Evin Finansmanı ve Katkılar: Evin alımında kullanılan paraların kaynağı önemlidir. Örneğin, bir tarafın kişisel birikimleri veya mirası ile alınmışsa, bu durum mal paylaşımında dikkate alınabilir.
 • Yerel Hukuk Kuralları: Her ülkenin, hatta bazen her eyaletin veya bölgenin hukuk sistemi farklıdır. Bu nedenle, mal paylaşımı konusunda spesifik kurallar yerel hukuk düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir.
 • Anlaşmalar ve Önceden Yapılan Sözleşmeler: Eşler arasında evlilik öncesi veya evlilik sırasında yapılan mal paylaşımı ile ilgili anlaşmalar varsa, bu anlaşmaların şartları da paylaşım sürecini etkileyebilir.

Boşanmada Araba Paylaşımı

Araba gibi mal varlıklarının boşanma ile paylaşılması ancak açılan boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında açılacak mal paylaşımı davası ile mümkündür. Taraflar kendi rızası ile paylaşım içerisine girmiyorsa ancak hukukta katkı payı – katılma alacağı davası olarak adlandırılan davaların açılması gerekir. Açılacak bu davalarda dava konusu arabanın ne zaman alındığı önem arz etmektedir.

Evlilikten önce alınan araba, arabayı alan tarafın kişisel malı sayıldığı için bu mal üzerinde kural olarak diğer eşin herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. Kişisel mallar; taraflar boşanmış olsa bile kural olarak paylaşıma konu edilmezler. Eşlerden birisi evlilikten önce diğer eşin almış olduğu araba üzerinde hak talebinde bulunamaz. Ancak; yine evlilikten önce eşlerden birisinin aldığı araba için diğer eşin maddi bir yardımı oldu ise ve bu maddi yardım da ispat edilebiliyorsa pekala bu miktar değer artış payı olarak değerlendirilip istenebilir.

Evlilikten sonra alınan arabanın ise öncelikli olarak hangi tarihte alındığına bakılması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2002’den önce araba alındı ise eşler arasında mal ayrılığı rejimi olduğundan araba evlilik birliği içerisinde alınmış olsa bile diğer eşin araba üzerinde kural olarak hak talebinde bulunması mümkün değildir. Ancak yukarıda da izah ettiğimiz gibi arabanın alımı sırasında maddi bir katkısı bulundu ise bunu değer artış payı olarak isteyebilir. Eğer alınan araba 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2002’den sonra alındı ise ve eşler başkaca bir mal rejimi seçmediyse eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacağından evlilik birliği içerisinde alınan mal varlıkları üzerinde diğer eşin katılma alacağı bulunmaktadır.

Evlilik birliği içerisinde alınan araba üzerinde diğer eşin ne miktarda hak sahibi olacağı hususunda ise ayrı bir hesaplama yapılması gerekir. Genel olarak evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba gibi edinilmiş malların yarısı oranında diğer eşin hak sahibi olduğu kabul edilir. Ancak bu hak sahipliği tespiti yapılırken arabanın alınması sırasında halen ödenmekte olan borçların olup olmadığı, arabanın alınması sırasında eşlerden birisinin kişisel malı kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlar hesap edilmektedir.

Yukarıda kısaca izah edilmeye çalışıldığı üzere bu katkı payı katılma alacağı davaları teknik ve uzmanlık gerektiren davalar olup telafisi imkansız zararlara uğramamak için alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Nafaka Alabilir Miyim?

Son zamanların en çok tartışılan konularından biri olma özelliği taşıyan nafakanın uygulamadaki mevcut haliyle neyi, neden hedeflediğinin çok iyi anlaşılması lazım.

Genel anlamıyla nafaka, kişinin aile üyelerinden birisine her ay düzenli ödediği nakdi yardımı ifade eder ve bunun amacı karşı tarafın yoksulluğa düşmesini önlemektir.

Boşanmanın eşlerden birini yoksulluğa düşürme riskinin olması halinde nafaka hakkı devreye girer. Bu hak, sadece kadına mahsuu olmayıp, yoksulluğa düşecek kişinin erkek olması halinde, nafaka hakkından boşanan erkek de yararlanabilir. Bununla ilgili düzenleme TMK’nın 175. maddesinde yer alır.

Boşanmada Nafaka Sadece Kadınlara Mı Verilir?

Ülkemizde nafaka alma hakkını genel olarak kadınların kazanması, bu hakkın sadece kadınlara mahsus olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ancak ilgili hakkı tanımlayan ve düzenleyen kanunda nafakanın kime verileceğinin nitelikleri düzenlenirken sayılan özellikler arasında erkek veya kadın ibresi yer almaz.

Yine de nafakanın kadınlardan yana daha fazla kullanımının bir açıklaması var: Türkiye’de geleneksel olarak kadının ihtiyaçlarının karşılanması erkeğin sorumluluğundadır ve bu yüzden çoğu kadın evlendiği zaman işi bırakmakta veya hiç çalışmamaktadır.

Bu durum, finansal açıdan kadınları güçsüz hale getirebilmektedir. Haliyle, boşanma sonucu yoksulluğa dönüşme ihtimaline karşı nafakanın çoğunlukla kadınlara verilmesi sonucu oluşuyor.

Ne Kadar Nafaka Alabilirim? (2024)

Nafaka verilmesi kararlaştırıldığı halde, ödenecek nafaka miktarı hesaplanır. Ancak, kanunda nafaka miktarı hesaplanması için belirli sayısal yöntemler belirtilmemiştir.

Genel geçer kriter olarak nafaka ödeyecek eşin maddi durumu, maaşı gibi durumlar dikkate alınmakta ve nafaka miktarı buna göre belirlenmektedir.

Nafaka ödenmesine karar verildikten sonra nafaka ödeyen taraf işinden ayrılsa da, daha düşük maaşla çalışmaya başlasa da nafakayı ödemek zorundadır. Nafakayı ödemeyen veya geciktiren eş, ileride faiziyle birlikte ödemek zorunda kalır. Ödememekte ısrarcı olması durumunda ise icra takibiyle birlikte devlet eliyle bu nafaka alınır.

Hakimler nafaka miktarını belirlerken şu hususlara dikkat etmektedir;

 • Evlilik süresi
 • Kusur durumu
 • Tarafların çalışma durumu
 • Ödenmekte olunan kredi, kira gibi ödemelerin hangi tarafça yapıldığı,
 • Boşanma ile yoksulluğa düşülecek olunması
 • Varsa müşterek çocukların durumu vs.

Bu kısımda şuna dikkat edilmesi gerekmektedir ki hakimler bazen evlilik süresinin kısa oluşu veya her iki tarafın da çalışıyor olması gibi sebeplerle tarafların nafaka taleplerini reddetmektedirler.
Aşağı kısımda kesin olmamakla birlikte, mahkemenin nafaka talebini reddetmemesi durumunda, ne kadar nafaka belirleme ihtimalini olduğunu belirteceğiz.
Söz konusu miktarlar müşterek çocuğun olmadığı ve nafaka talep eden tarafın çalışmadığı durumlar için belirtilmiştir. Diğer ihtimallerde nafaka miktarları değişebilmektedir.

20.000 TL maaş alan biri yaklaşık ne kadar nafaka verir?

Kesin olmamakla birlikte, aylık 1.500 TL ila 5.000 TL arasında bir nafaka hükmedilmesi muhtemeldir.

30.000 TL maaş alan biri Yaklaşık ne kadar nafaka verir?

Kesin olmamakla birlikte, aylık 2.000 TL ila 7.000 TL arasında bir nafaka hükmedilmesi muhtemeldir.

40.000 TL maaş alan biri Yaklaşık ne kadar nafaka verir?

Kesin olmamakla birlikte, aylık 3.000 TL ila 10.000 TL arasında bir nafaka hükmedilmesi muhtemeldir.

50.000 TL maaş alan biri Yaklaşık ne kadar nafaka verir?

Kesin olmamakla birlikte, aylık 4.000 TL ila 12.000 TL arasında bir nafaka hükmedilmesi muhtemeldir.

Nafaka Süresi Ne Kadardır? (2024)

Kamuoyu gündeminin de vicdanını yaralayıcı bir durum olarak tezahür eden en önemli bahis ise, nafakanın süresiz bir şekilde ödendiğine yönelik haber ve paylaşımlar. Öncelikle nafaka miktarı, ödeme yapacak kişinin mali durumu kapsamında belirlenir ve tespit edilir.

Bu miktarın ne zamana kadar ödeneceğine yönelik herhangi bir süre söz konusu değildir. Karşı tarafın mali durumuna göre, süresiz nafaka ödeme söz konusu olabilir. Ancak, nafaka alan kişinin evlenmesi, sigortalı bir işe girmesi halinde nafaka kesilir.

Süresiz nafaka uygulaması son zamanlarda uygulamaya geçen 1. Yargı Reformu Paketi’nden sonra, 2. Yargı Reformu Paketi’nde değişecek gibi görünüyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da 2. Yargı Reformu Paketi‘yle birlikte nafaka miktarı ve süresiyle ilgili yeni düzenlemeler yolda.

Nafakada “Kusur” Önemli Mi?

Çekişmeli gerçekleşen boşanmadan sonra, yoksulluğa düşme riskini taşıyan eşlerden birinin nafaka davası açma hakkı vardır. Çekişmeli boşanmada kusur ilkesine göre, boşanma sonucunda kusurlu olan eş zarar görebiliyor. Ancak yoksulluk riski bulunan eşin ağır kusurlu olması halinde nafaka hakkından yararlanması söz konusu değildir.

Dolayısıyla, nafaka hakkının kazanılması için yoksulluk ve az kusurluluk şartına dikkat edilir. İki tarafın eşit düzeyde kusurlu olması halinde yoksulluk riski taşıyan kişinin yine nafaka davası açma hakkı bulunur. Yeni düzenleme ile eşit kusurun olması halinde nafaka hakkının verilmemesi, ayrıca da, nafakanın süreye başlanması ve bu sürenin kusura göre belirlenmesi düşünülüyor.

Anlaşmalı Boşanma Sonucunda Nafaka Alabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanmayı seçen eşlerden herhangi biri nafaka isteme hakkına sahiptir. Ancak bu talebin anlaşmalı boşanma protokolünde geçirilmesi gerekir. Böyle bir konuya değinilmemesi halinde ayrı bir dava olarak nafaka talep edilmesi mümkün olmaz. Anlaşmalı boşanma ile boşanan ve protokolde nafaka talep etmeyen eş, nafaka hakkını kaybeder.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma sırasında veya öncesinde bağlanabilir. Buradaki amaç, boşanma davasının görüldüğü süreç içerisinde, eş ve çocukların barınma ve geçiminin temin edilmesi. Bu nedenle, hakim kendi karar vererek de tedbir nafakası kararı alabilir.

Sadece boşanma davaları değil, ayrılık/uzaklaştırma davaları sırasında da tedbir nafakası talep edilebilir. Ancak kişinin ayrılık için haklı sebepler göstermesi gerekir. Tedbir nafakasının belirli bir süresi vardır; geçici bir korumadır.

Boşanmanın gerçekleşmesi halinde tedbir nafakası düşer. Ayrılık davasında bağlanılan tedbir nafakasının süresi de, ayrılık sürecinin sona ermesiyle sona erer.

Çocuklar İçin Talep Edilen Nafaka

Çocuklu eşlerin boşanması halinde çocukların geçimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nafaka bağlanmasına karar verilir. Buna iştirak nafakası denir ve çocuklar lehine alınan bir karardır. Çocukların velayetini alamayan tarafın çocuklarının barınma ve geçim ihtiyaçlarına destek olmasını amaçlar.

Bu nafakanın bağlanmasında eşler arasındaki kusur oranlarına bakılmaz. Çocukların reşit hale gelmeleri halinde kesilir. Ancak eğitim öğretimine devam eden çocuklar için ayrı bir dava ile yardım nafakası talep edilebilir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 4.6 / 5. Oy sayısı: 125

Etiketler: ,

Bu konu hakkında 48 yorum

 1. Elif dedi ki:

  Eşimle geçen ayın 17’sinde tartıştık ve sözlü olarak kavga ettik. Bunun üzerine eşimi evden kovdum. Çocuklarımın önünde böyle büyük bir tartışmaya girdiğimiz için çok üzgünüm. Eşim o günden beri eve gelmedi ve bize para bile bırakmadı. Telefonda ona hiç paramız olmadığını, çocuklara yemek yapacak ekmek alacak param bile olmadığını söylesem de bana hakaretle karşılık verdi. Beni ve çocuklarımı hiç düşünmedi. 2013 yılında ev ve araba almıştık, ama bunlar eşimin üzerineydi. Ben daha boşanma davası açamadan bunları satarsa ne yapabilirim, hak talep edebilir miyim? Çocuklarımla düzgünce yaşamak istiyorum.

  1. Esra dedi ki:

   Eşlerden birinin katılma alacağını azaltmak için ”kasten” yapacağı devirler de mal rejimi tasfiyesine girecektir. Ek olarak tedbir kararı isteyebilirsiniz. Usulen nasıl işleyeceği konusunda bir avukata danışmanızda fayda var. Geçmiş olsun

 2. Osman dedi ki:

  Nafaka kanunu değişecek diyorlar, bu konuda bilginiz var mı?

  1. Maya Hukuk Bürosu dedi ki:

   Merhaba Osman Bey,
   Evet bu konuda bazı gelişmeler yaşanmakta. Bununla ilgili yeni yazımızı hazırlıyoruz. Şimdilik geçerli kanunlarda bir değişiklik yok ancak yine de bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 3. Ekrem dedi ki:

  Avukat Bey, biz evlendiğimizden beri ben eşime bir kere bile ne hesap ödettim ne bir ihtiyacını eksik bıraktım. Ziynet eşyalarına da dokunmadım, kendisi serbest çalışmalarla internet üzerinden para kazanıyordu ve buna da dokunmadım. Kendisi nasıl istediyse harcadı. Şimdi boşanma aşamasına geldik ama benim gelirim malım mülküm hep resmi olarak kayıtlıyken onunkisi değil. Belki benim ondan bir şeyler almam gerekirken kendimden vermek zorunda kalacakmışım gibi görünüyor. Aman bir de nafaka çıkarırlar diye korkuyorum. Müsaitseniz ofiste görüşmek anlatmak istiyorum.

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. Tabi randevu alarak ofisimizde her zaman ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız biraz detaylı olacak gibi, yardımcı olalım.

 4. Veysel dedi ki:

  Sevil hanım bu işler gerçekten çok sıkıntılı. Ben de benzer durumlardan geçiyorum ve evlendiğime evleneceğime pişmanım. O kadar masraf yaptık ettik ve takılarla ancak düğün masraflarını ödeyebildik. Sonra da daha ikinci ayı doldurduğumuzdan beri eşimin ailesiyle sürekli kavga ediyoruz ve 6 ay oldu nerdeyse boşanmayı düşünücem. Bu sefer de mal paylaşımı aklıma takıldı.

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. İletişime geçerseniz daha rahat yardımcı olabiliriz.

 5. Sevil dedi ki:

  Avukat bey biraz karışık bir durum var yardımcı olur musunuz. Ben eşimle internetten tanıştım ve evlendik. Evlenirken de benim üzerime olmayan amcamın oğluna kayıtlı bir arabam bir de küçük bir dükkanım vardı. Eşim zamanla amcamın oğluyla sürekli aramızı açmaya başladı ve kavga ettik. Amcaoğlundan malları kendi üzerime aldım. Zaman sonra da eşimle geçimsizlik başladı. Aslında herşey iyi gidiyordu ama sürekli olmadık sorunlar yaratmaya başladı. Ve biz evleneli de 1 yılı yeni geçiyor. Boşanmak istiyorsa gitsin ama ben arabamı evimi onunla paylaşmak istemiyorum. Ben boşanma taraftarı da değilim. Ne yapmalıyım?

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. Mal paylaşımı konusu somut deliller ve kanıtlarla incelenmesi gereken hassas bir konu. Ancak, bu aşamaya gelmeden önce boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği incelenmeli. Evliliğiniz 1 yılı geçtiği için de eşinizin ısrarcı olması durumunda boşanma ihtimaliniz yüksek. Detaylı bilgi için randevu alarak ofiste ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.

 6. Merve dedi ki:

  Merhaba avukat fatih bey ben eşimle anlaşmalı boşanmaya karar verdik bir türkü anlaşamıyoruz anlaşma protokolünü kendi aramızda yaptık bir tane kızım var annnesinde vekalaeti olacak mal varlığına gelince ben ve kendisi hiçbir şekilde birbirimizden mal varlığı talebinde bulunmayacaz size sorum şu bosandiktan sonra geri mal varlığı davası acabilirlermi acaba bana bu konuda yardımcı olurmusunuz

 7. Özge dedi ki:

  Merhaba avukat bey biz eşimle anlaşmalı boşanmaya karar verdik anlaşamıyoruz çünkü 8 yaşında bir kızımız var vekaleti annesinde kalacak birbirimizden herhangi bir mal varlığı talebinde bulunmuyoruz bunu boşanma protokolünde de belirttik sizden sorum şu boşanma olduktan sonra tekrar geriye dönük mal varlığı davası açma mümkün mü yani karşı taraf açabilir mi

 8. Tarkan dedi ki:

  4 yıllık evliyiz. Çocuğumuz yok. 6 aydır çalışmıyorum. Düzenli gelirim yok. Boşanma durumunda nafaka öder miyim

 9. Ümran dedi ki:

  Eşim beni zorla anlaşmalı bosanmak için imza attırdı 8 gün sonra mahkeme var bir tane çocuğum var.Eşimin 2002 yılı öncesinden biz evlenmeden önce yaptırdığı bir ev vardı.biz 2004 yılında evlendik.3 yıl önce o evini satıp bir ev ve bir araba aldık.Ben bunun için mahkemede mal paylasimi isteyebilir miyim? Çocuğumun velayetini isteyip kendisi öğrenci olduğundan ona iştirak nafakası,kendim çalışmadığım için yoksulluk sınırının altına düşmemek için kendime yoksulluk nafakası ve beni birkaç kez başka kadınlarla aldatıp,yıllar öncede şiddet gösterdiği için 16 yıllık evlilikten tazminat isteyebilir miyim?

 10. İsimsizışıksız dedi ki:

  Kolay gelsin ben eşimle 6-7 aydır evliyim fiziksel ve psikolojik olarak çok fazla şiddet gördüm.Esiminde şuan başka bir kadına yönelik hakareti yüzünden davası var askeri personel olduğu için evde silah var silahla tehdit ediyor.bana hakaret küfür ediyor .ama ispatim yok.bosanmak istiyorum ve eşimin ailesinin tarafı düğün zamanı bana bilezik taktı bu bilezikler boşanmadan sonra bana mı kalır cevaplarsanız sevinirim.

 11. Arzu dedi ki:

  Merhaba,eşimle ayrılık aşamasındayız ben ev hanımıyım eşim çalışıyor iki lüks ev iki araba ve yüksek gelirli iki dükkan var. Mal paylaşımı nasıl olur

 12. Sedat dedi ki:

  Ben 4 yıllık evliyim 2 oğlum var hiç çalışmıyor um benden ne kadar nafaka alırlar bosanacam

 13. Veysel dedi ki:

  Merhabalar, evlilik öncesi anlaşması mal bölümü ve nafaka konularında ne kadar etkili?

 14. Veysel dedi ki:

  ben 30 yıllık evliyim geçen eşimin bir konuşması beni rahatsız etti tv dizilerinden etkilenerek seni boşarsam iç çamaşırlarına kadar alırım dedi gerçi şaka olarak söylediğini biliyorum ama yinede rahatsız oldum sormak istediğim
  EVLİLİKTEN ÖNCE Mirastan kalan evimi kentsel dönüşüme soktuk ve yeni bitti aynı haklarımızı yine aldık BU DURUMDA HER HANGİ BİR HAK İDDİA EDEBİLİRMİ

 15. Sinem dedi ki:

  Merhaba Ben eşime boşanma davası açacağım çünkü aldatıldım ve bu bana çok ağır geldi 11 senem gitti heba oldu ama 2 çoçuğum var eşimin üzerine de herhangi bir mal mülk yok Fakat ailesi çok zengin ben kendisinden nasıl hak talep edebilirim yardımcı olursanız sevinirim 🙏

 16. Leyla dedi ki:

  Merhaba.Esim ile nisanlyken bana bilezikler takıldı.Ve benim ailemde bilezik taktı.Fakat kiralık fiyatıni arstrinca evlilik öncesi ev almaya karar verdik.Beraner bilezikleri bozdurup ev aldık.Dugube 2 3 ay kala.Evin içine 20 bin liralik mutfak dolabı değişimi ben yaptırdım.Esim de evin kredisini ödedi.Bu arada ikimizde çalışıyorz.Fakat artık dayanamıyorum. Bosanmkak istiyorum.Ve evi alırken maddi destek vermeme rağmen herhangi bir hakkım yok mu? Lütfen geri dönüş yaparmsnz

 17. Özlem dedi ki:

  Merhaba esim askeri personel surekli sorunlar yasadik hatta polislik olduk birbirimize zarar verdik darp raporu felan alindi sonra baristik sikayetler geri cekildi bi sure duzeldik snra surekli bosanmaktan bahsediyordu en ufak biside git evden bosanalim topla esyani die benle tartisti baska bi sehirde gorevli oldugu icin kendime ait olan esyalari alip evden ciktim cikmak zorunda kaldim cunku surekli git diyordu suan ailemin yanndayim 4 senelik evliyiz 1.5 aydir ayriyiz davayi ben acsam evden ciktim die suclu durumuna dusermiyim

 18. Aylin dedi ki:

  Merhaba
  Anne baba boşanma aşamasında. Evlilik birliği içerisinde alınmış bir ev var. Annenin üzerine. Anne baba bundan pay alamasın boşanırsan diye evi ortanca çocuğunun üzerine geçirmiş. Bu durumda boşanma davasında mahkeme satışı yok sayıp evin bedelini anne baba çocuklar olmak üzere 5 e mi böler ? Yoksa anne Baba olarak yarı yarıya mı olur ? Hakimin insiyatifinde midir ?

 19. Murat dedi ki:

  Merhaba biz 1.5 yıl önce eşimle anlaşmalı olarak boşandık ve boşanırken ben evlilik içersinde almış olduğumuz evi ve aracı eşime bıraktım şimdi tekrardan evlenmek isteriz ve bu durumda bırakmış olduğum mallar ev,araç tekrar ortak oluyormuyuz sorum budur teşekkürler.

 20. Deniz dedi ki:

  5 yıl önce eşimden ayrıldım hala mal paylaşım davamız sürüyor birken nafaka larımı mal paylaşım davasında almak icin ne yapmaliyim

 21. Burcu dedi ki:

  Merhaba. 1998 yılında evlendim 24 yıllık evliyim. Eşim 1996’da çalışmaya başlamış şu anda hala çalışıyor bu durumda ayrılmak istesem henüz emekli olmasa da Emeklilik sandığındaki paradan ve OYAK emeklilik sisteminde biriken paradan hak talep edebilir miyim? Mal paylaşımı sırasında mahkeme bu malları da sayar mı?
  Ayrıca eşin çalışması halinde bağlanan nafaka kesiliyormuş. Çalışılan iş ücretli öğretmenlik gibi her an işten cıkarılabilinecek bir pozisyonda da olsa nafaka kesilir mi?
  Sorularımı en kısa zamanda cevaplarsanız cok sevinirim şimdiden teşekkürler

 22. Sinem dedi ki:

  Iyi gunler, ben evlilik icinde kooperatiften eve girdim , simdi de l’aman borcu icin kredi aldim.
  Hersey benim adima , borc vesaire. Bunlarin hepsini calistigim maasimla yaptim esimin 1 kurus hakki yok bosanma sirasinda hak talep edebilirmi

 23. A. A dedi ki:

  Eşim 5 yıl cezaevinde yattı, ben kendi birikimimle araba sahibi oldum. 1 kuruş hakkı yok. Boşanma davasında bu araba üzerinde hak iddia edebilir mi. Kanunen yarısı benim deyiip duruyor. Gıcık oluyorum… Bir çözümü var mıdır?

 24. Ramiz dedi ki:

  Avukat bey ben eşime boşanma davası acali 3 yıl oldu.Hala bosanmadik mahkemedeyiz şimdi eşim mal davası nafaka davası açmış baba mirasımi bolebilirmi eski eşim.

 25. Burcu dedi ki:

  Merhabalar annem için soruyorum. 1996da evlenmişler. annemin üzerinde şuan hisseli miraslar ve 2001de kendisinin aldığı ev var ve yine kendisinin 2022de aldığı arabası var. Babamın hiçbir şekilde katkısı olmadı ben şahidim. Babamın bu mallardan hak iddia edebilir mi. şuan babam bana şiddet uyguladığı için şikayetçi oldum uzaklaştırma aldım. Annemin bankaya borçları var arabayı satıp borçları kapatmak istiyor ama arabayı babam götürdü satmaya yanaşmıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz

 26. Nizamettin dedi ki:

  Merhaba avukat bey boşanmada yazlık ev ortak midir emekli olunca krediyle yazlık aldım boşanmada oda ortak midir

 27. Firdevs dedi ki:

  Merhaba şu an boşanma aşamasına girmek üzereyim babamın bana miras hakkı olarak verdiği bir miktar para vardı babam bana miras payimi para olarak elden verdi eşimin aileside bu paranın üstüne çok az bir miktar para katarak kendimize gittik nakit olarak ev aldık bu durumda eşim bana miras payimla alınan evden hak talep edebilir mi yani babamin bana miras payimi para olarak verdiğini kanitlayabilir miyim nasıl bir yol izlemem gerekiyor cevaplarsanız çok sevinirim

 28. S. dedi ki:

  Merhabalar,

  Biz 2020 yılında
  anlaşmalı resmi olarak bosandık. Mal paylasımında gr altın da vardi.Üçte ikisini gerekceli karardaki zamana uymadan verdi.Çocukla iletisimde gerginlik olarak bize yansımasın diye sorun etmedim.Geri kalanı da vermeyeceğini söyledi.Yine tartışmak istemedim. Ancak 3 yıl oluyor cocugun hic bir durumuyla maddi manevi ilgilenmedigi ve cevapsiz bırakması sebebiyle(nafaka vermek haricinde) iyi niyetimin boşa gittiğini görüyorum.O yuzden ödemesini yapmadığı ve gerekceli kararda var olan gr altının kalanını talep etmek istiyorum.Ancak uygun dilekce ve başvuracağım adliyedeki birim neresi? Ve en önemlisi bunu hakedebilir miyim tekrar?Öğrenmek istedim. Yönlendirirseniz memnun olurum.Iyi akşamlar.

 29. mehmet.. dedi ki:

  merhaba
  eşime boşanma davası açtım şuan davamız devam ediyor. evlenmeden önce almış olduğum arabayı şuan satıp yeni bir araba alsam alacagım yeni arabada hak talebinde bulunabilir mi?

 30. Adnan Birol dedi ki:

  Ben %92 ağır engelliyim eşimden boşanmak istiyorum 3.sene önce emekli ikramiyesi ile aldığım bir evimiz var eve bir miktar kredi çektik ve babamdan kalan bir tarla sattım. Birde emekli maaşım var.mal paylaşımı nasıl olur birde nafaka ödermiyim eşimin sosyal güvencesi yok.

 31. Nalan Yaren dedi ki:

  Boşandığım eşimle tekrar evlenirsem,üzerime geçen mallarda eşim tekrar hak sahibi oluyormu ?
  Yoksa , artık benim adıma olduğu için hak etmiyor mu ?
  Teşekkür ederim

 32. Selma Nedim dedi ki:

  İyi günler, eşimle evlilik içinde ablamla ortak aldıpımız evin yüzde 50sini bize miras kalan evi satarak ödemiştik.boşanma arefesindeyiz kendisi ne kadar hak sahibi olur .evi sattıracağım gibi tehditler ediyor

 33. Süreyya dedi ki:

  Merhaba ben 22 yıllık evliyim eşim beni çok kez aldattı çocuklarımın ihtiyacını doğru düzgün karşılamıyor kazandığı paranın üçte birini eve veriyor çok bunaldım bende çalışıyorum evin yükü tamamen benim sırtımda kocam evi otel gibi kullanıyor çocuklarla ve benimle hiç ilgi alakası yok boşanmak istiyorum fakat kabul etmiyor şu an bir kadınla ilişkisi var fakat benim elimde sadece ikisine ait ses kayıtları var dava açsam ses kayıtları geçerli değil diyorlar mağdur olmaktan çekiniyorum ne yapmam lazım

 34. Ajdar Guzel dedi ki:

  5 yıllık evliyim . Mesai arkadaşım bir bayanla samimi sohbetlerinden dolayı evi terketti. Boşanmak istiyor..evdeki bir miktar altını ve düğünde takılan bilezikleri de almis .. bir arabam ve 3 yaşında bir çocuğum var.
  Boşanmak istemiyorum ben. Sonuç ne olur

 35. Serdar dedi ki:

  iyi günler annem oldu babam ikinci evliliğini yaptı kadının çocuğu yok fakat babamla evlendikten sonra bir adet ev onun üstüne yapılmış ve bir adette tekrar ev almışlar tekrar oda kadının üstüne yapılmış babamin ustunede bir dairesi var bizim bunlarda nasıl payımız olur hepsi babamın sağlığında alindi

 36. Sevda dedi ki:

  İyi günler. 2019 şubatta evlendik.nisan 2019 da bir daire 300bin e satın aldık, eşimi üstüne yaptı. 150 peşinat verdik. 150 krefi çekti. 15 temmuz 2019 darpvr şittet uyguladı. 30 ocak 2020 de boşanma davası açtım. Daha halen devam ediyor. Evden bir gak alabilir miyim. 4 yıldır kanser tedavisi göreyorum. Bilgi verirseniz sevinirim

 37. Elif dedi ki:

  Merhaba, annem memur olarak çalışırken sadece emekli parasıyla ev aldı ve babamın ne tapuda ne de evin diğer masraflarında hiçbir maddi katkısı olmadı buna rağmen annemi dava açması için kışkırtıyor. Kendi harcamalarımızı ve evi sadece kendi paramızla aldığımızı ispatlarsak evden hak talep edebilir mi? Ayrıca ev ve kiralardan pay almak için boşanıyorum yoksa neden boşanayım dediği bir ses kaydı da var, yine de hak talep edebilir mi? Biz alım işlemlerini ve her işlemi kendimiz kuruş kuruş ödediğimizi ispatlarsak? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

 38. Asya dedi ki:

  Merhaba, annem memur olarak çalışırken sadece emekli parasıyla ev aldı ve babamın ne tapuda ne de evin diğer masraflarında hiçbir maddi katkısı olmadı buna rağmen annemi dava açması için kışkırtıyor. Kendi harcamalarımızı ve evi sadece kendi paramızla aldığımızı ispatlarsak evden hak talep edebilir mi? Ayrıca ev ve kiralardan pay almak için boşanıyorum yoksa neden boşanayım dediği bir ses kaydı da var, yine de hak talep edebilir mi? Biz alım işlemlerini ve her işlemi kendimiz kuruş kuruş ödediğimizi ispatlarsak? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

 39. Gurkan dedi ki:

  Merhaba ben eşlimle 5yıllık evliyim daha il yılımda fiziki değil normal bir kaç Msj aldattım ve bunun için tövbe ettim 5inci senenizde çok tanımadığımız bir bayan arkadaşım işle alakalı bir Msj atttı iyi akşamlar işim oldumu merak etmiştim diye Msj attı eşimde gördü ve yanında aradım beni bu saatte aramayım evli biriyim eşim telefon açtı kızda buyrun diye eşimde nasıyorum verdi ve ağza dalasına girdi ve bu kozla aldatıyorsun beni diye her gün zehir ediyor günleri ben tanımıyorum sadece iş için cv attım müdüre ondan numaramı verdim dedim mudırese gönderdim zaten yok sen beni küçük düşürdün aptal gerizekalı assalayıcı cümleler kullananıyor boşanmak istiyor ben aldatan aldıkça üstüme çöküyor ne yapabılırım

 40. Zeynep dedi ki:

  Ben evlendikten sonra zinet eşyalarına ev ve araba aldım ama kocamın üzerinde boşanma sürecindeyiz mal varlığımı alabilir miyim

 41. Gülnur dedi ki:

  Merhaba, evlilik içerisinde kadına babası(sağ iken) ev alsa üstüne yapsa ileride bir boşanma durumu olursa erkek hak sahibi olabiliyor mu? Teşekkür ederim

 42. Huseyin dedi ki:

  Selam avukat bey,eşim bana cekismeli boşanma davası açmış adıma 2 katlı bir ev ve arsa var,yalnız bu ev ve arsa benim annemden bana gecti,bu mal varligindan talep edebilir mi,tapuda satış gösteriliyor,harç için öyle gosterdik,ama ben bu malı hibe aldım annemden,bankayla para havale akışı olmadı,talep edebilirmi

 43. Yaren dedi ki:

  Merhaba ben yeni bosanma davası açacağım evli kaldığımız süre içerisinde ev ve araba aldık arabayı satıp kendine isyeri açtı evin kredisi devam ediyor benim üstüme ve benim maaşımdan kesiliyor.İşyeri açmadan önce uzun bir zaman hiç çalışmadı ve eve bir katkı sağlamadı boşanmamız durumunda evden bir pay isteyebilirmi arabanın parası ne olacak?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın