Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Boşanma Davalarında Af

Boşanma, evliliğin sona erme nedenlerinden bir tanesidir. Boşanma davası açılabilmesi için gerekli nedenler ise, daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere genel ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında affetme eylemi iki özel boşanma nedeni için açıkça söz konusu olabilmektedir.

Bunlar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve 162. maddelerinde düzenlenmiş olan Zina ve Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıştır. Davacı eşe karşı davalı eşin bu davranışları kendisine karşı yapmış olması ve davacı eşin ise bu davranışları affetmiş olması davacı eşin boşanma davası açma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu iki madde, kanunda açıkça düzenlendiğinden ötürü affetmeye ilişkin uygulamada şüphe yoktur. Affeden tarafın bu maddelere dayalı olarak dava açma hakkı yoktur.

Yukarıda bahsettiğimiz iki özel boşanma nedeninin dışında, genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanılarak açılan boşanma davasında; davada ileri sürülen olaylarda, davacının davalıyı bahsi geçen olay için affetmesi durumunda, ileri sürülen olayın hâkim tarafından verilecek kararla davada kullanılamayacağı sonucu ortaya çıkabilir. 

Davacı eş, diğer tarafın kusur ve hatalarını affederse, affedilen olayı boşanma sebebi olarak boşanma davasında ileri süremez. 

Boşanma Davasında Davacının Davalıyı Affetmesi

Boşanma davasında hukuk muhakemelerindeki genel kuralın aksine, hâkimin boşanmada dayanılan olguların varlığı konusunda vicdanen kanaat getirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca hâkim delilleri serbestçe değerlendirip resen araştırma yapmaktadır. Yani boşanma davası açılırken ileri sürülen neden ve nedene dayalı olguları hâkim resen araştıracak ve olguları serbestçe değerlendirecektir. 

Davacının davalıyı affetmesi durumunu hâkim tüm noktaları ile resen araştıracaktır. Dolayısıyla boşanma kararının verilebilmesi için davadaki boşanma nedenine ve olgulara hâkimin vicdanen kanaat getirmesi gerekir. Aksi halde boşanma kararı verilemez. 

Affetme eylemi boşanma davasındaki taraflar açısından boşanmanın gerçekleşmemesi için önemli bir eylemdir. Affetme eyleminin varlığından bahsedildiğinde hâkimin vicdanen kanaat getirmesinden ve boşanma iradesinin var olduğundan bahsetmek oldukça güçtür. 

Affetme iradesinin en geç boşanma kararının kesinleşmesine kadar ortaya konulması gerekmektir.

Davacı Eşin Affetmeye Dair Bir İrade Beyanı Olabilir

Boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma nedenini güçlendirecek olaylar konusunda davacı eşin davalıyı affetmesi mümkündür. 

Davacı eş, affetmeye dair iradesini açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde bir irade beyanı ile sözlü veya yazılı olarak ortaya koyabilir. Bu durumda davaya konu olayın affetme nedeniyle davada ileri sürülemeyeceği ve nihai olarak davanın reddedileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Boşanma davası birden fazla nedene dayalı olarak açılmışsa, bu nedenlere dayanan olaylardan birinin affedilmesi davanın reddine karar verilmesi sonucunu doğurmayacaktır. Burada hâkimin tarafların iradelerinin boşanmaya yönelik olup olmadığı konusunda ciddi bir muhakeme yürütmesi ve Bursa boşanma avukatı yardımıyla yargılamayı ilerletmesi gerekmektedir. 

Davacı Eş Affetmeye Yönelik Davranışlarda Bulunuyor Olabilir

Boşanma davasında davacının davalıyı affetmesi açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde bir irade beyanına dayanabileceği gibi, davacı eşin davalı eşini affettiğine yönelik örtülü bir irade ile de olabilir. Bu durumda davacı eşin affetmeye yönelik davranışlarının varlığı konusunda hâkim tarafından tespitlerin yapılması gerekmektedir. 

Boşanma davası açarak taraflar evlilik birliğinin artık sürdürülemez hale geldiğini iddia etmektedirler. Fakat eşlerin ortak hayatı sürdürüp, birlikte tatile gitmeleri, evlilikten kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz ve evliliğin devam ettiğine işaret eder şekilde sürmeleri, eşlerin boşanma davası açarak iddia ettikleri durumla çelişmektedir. Boşanma davalarındaki özel yargılama usulü gereği bu çelişki giderilmediği taktirde boşanma veya ayrılık kararına hükmolunamayacaktır. 

Davacı eşin affetmeye yönelik davranışları bulunuyorsa, hâkim davacı eşin davranışlarını sübjektif ölçütlere göre değerlendirip bir sonuca varacaktır. Dikkat edilecek husus ise eşlerin evlilik birliğini artık sürdüremeyecek olmalarına dair olgunun ispatıdır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin E. 2007/719, K. 2007/12658 sayılı, 25.9.2007 tarihli kararına göre affedilen ve hoşgörüyle karşılanan olaylardan dolayı eşin kusurlu sayılamayacağı ve bu olaylara dayalı olarak affeden lehine tazminata hükmedilemeyeceği ifade edilmiştir. Yani affetme ve hoşgörü eyleminde bulunan eş, birtakım noktalarda hakları konusunda olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadır.

Davacı Eş Açtığı Boşanma Davasından Feragat Etmiş Olabilir

Feragat, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesi uyarınca davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçilmesidir. Boşanma davasından feragat edilmesi durumunda ise 6100 sayılı kanunundaki ifade geçerlidir. Yani davacı eş, davadan feragat ederek boşanma davasındaki talebinden vazgeçmektedir. 

Davacı eş, boşanma davası açarak davalı eş ile evlilik birliklerini sona erdirme iradesini ortaya koymaktadır. Davacı eş bu iradeyi ortaya koyarken kanunda sayılı nedene veya nedenlere dayanmalıdır. Ayrıca davacı eşin boşanma nedenlerini somut olgularla desteklemesi gerekmektedir. Davacı eşin davadan feragat etmesi evlilik birliğinin sona ermesi isteminden vazgeçmesidir. Davadan feragat iradesi ortaya konulurken davacı eş tarafından aksi bir şerh düşülmediği taktirde, davada dayanılan olayların affedildiği sonucu olacak şekilde yorum yapılabilir. 

Boşanmada Af Sayılan Örnekler Nelerdir?

Boşanma davasında af sayılan örnekler nelerdir sorunun yanıtı, somut olaya göre değişkenlik göstermektedir. Fakat daha önce çıkmış uyuşmazlıklarda af sayılma durumlarını sayacak olursak;

  • Eşlerin ortak konutta yaşamaya devam etmesi affetme sayılan hususlardandır. Fakat bu durumun ekonomik nedenlerden ötürü zorunlu olarak ortak konutta yaşanılıyor olmasından ayrılabilir olması gerekmektedir. Yani ekonomik nedenlere dayalı olarak ortak konutta yaşanılıyor olması affetme iradesinin varlığı için yeterli değildir. 
  • Eşlerin barışmış olması, barışmadan önce yaşanan olayların affedilmiş olduğunu göstermektedir. 
  • Eşin açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde veya örtülü affetme irade beyanında bulunması doğrudan affetmedir. 
  • Davacı eş, davalı eşin boşanma sebebi oluşturacak hal ve davranışlarını hoşgörü ile karşılıyorsa yine affetme iradesinin var olduğuna dair emareden bahsedilebilir. 

Af sayılan örnekler dikkate alınırken değerlendirilmesi gereken hususlardan bir diğeri de davranışın boşanma nedeni oluşturacak olaylardan sonra olmasıdır. Yani boşanma nedeni oluşturacak olaydan önce hoşgörülü tavrın bulunması veya eşlerin barışması, davalı eşin affedildiğini göstermemektedir. Aksine davacı eş davalı eşin bu davranışlarına dayanarak boşanma davası açma hakkına sahiptir. 

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın